Skaudvilės specialioji mokykla

 

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS

 

ROLANDO BEIŠIO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 

 

 1. Mokyklos pristatymas (2016 m.).

 

1.1.Pavadinimas, adresas, kontaktai: Tauragės r. Skaudvilės specialioji mokykla,    

 

Liaudies a. 6, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r., adresas internete: www.skaudvilespecmok.lt, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

 

1.2.Mokyklos kontekstas: Tauragės r. Skaudvilės specialioji mokykla yra įsikūrusi

 

pačiame Skaudvilės miesto centre. Savo veiklą įstaiga pradėjo 1963 m. Mokykloje šiuo metu ugdomi 82 moksleiviai, turintys protinę negalią. Į mokyklą mokiniai atvyksta net iš penkių rajonų: Tauragės, Šilalės, Jurbarko, Raseinių rajonų bei Pagėgių savivaldybės. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus bei atstumus iki vaikų gyvenamosios vietos, mokiniai turi galimybę penkias dienas gyventi mokyklos bendrabutyje (gyvena 61 mokinys) arba kiekvieną dieną būti vežiojami į mokyklą (21 mokinys). Mokiniai mokomi pagal individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo bei socialinių įgūdžių ugdymo programas. Atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio galias, vykdoma reabilitacija, ikiprofesinis rengimas, ruošimas savarankiškam gyvenimui. Sudaromos sąlygos integracijai į bendrojo lavinimo mokyklas. Teikiama kvalifikuota pagalbos specialistų pagalba, medicininė priežiūra. 

 

1.3.Mokyklos vadovas: direktorius Rolandas Beišys, antra vadybinė kvalifikacinė

 

kategorija.

 

1.4.Mokinių skaičius 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

Klasių koncentrai

Klasių komplektai

Mokinių skaičius

Mokinių skaičiaus vidurkis klasėje

Mokinių skaičiaus vidurkis pagal MK

1-4

2

17

8,5

4-8 (lav.); 5-12 (spec.)

5-10

5

45

9

4-8 (lav.); 5-12 (spec.)

SĮUP

2

22

11

6-10

VISO:

9

84

9,3

4-8; 5-12; 6-10

 

Mokiniai mokykloje yra ugdomi pagal Tauragės, Jurbarko, Raseinių ar Šilalės rajono savivaldybių Pagalbos mokytojui ir mokiniui centrų išduotas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pažymas bei rekomendacijas.  Visiems mokiniams yra nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, numatyta reikalinga specialistų pagalba.

 

1.5.Personalas:

 

Administracijos darbuotojai (skaičius/etatai)

Pedagoginis personalas (skaičius/etatai)

Aplinkos personalas (skaičius/etatai)

Pastabos

3/3

23/32,61

25/23,5

Naudojamas etatų skaičius

 

1.6.Naudojamos patalpos:

 

Pastatai

Plotas kv. metrais

Adresas

Mokykla

892,73 kv.m.

Liaudies a. 6, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

Skalbykla

56,37 kv.m.

Bendrabutis

586,15 kv.m.

Kelmės 1, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

Valgykla

130,78 kv.m.

Kelmės 3, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

  Garažas, dirbtuvės

257,28 kv.m.

Kelmės 1/Malūno 3, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

 

1.7.Asignavimų naudojimas 2016 m.

 

Eil.

Nr.

Straipsnio pavadinimas

Asignavimų planas

Gauti

asignavimai

Panaudoti

asignavimai

Mokinio krepšelio vykdymo programa

1.

Darbo užmokestis

177686,00

177686,00

177686,00

2.

Socialinio draudimo įmokos

55996,00

55996,00

55996,00

3.

Transporto išlaikymas

100,00

100,00

100,00

4.

Spaudiniai

600,00

600,00

600,00

5.

Kitos prekės

600,00

600,00

600,00

6.

Kvalifikacijos kėlimas

500,00

500,00

500,00

7.

Kitos paslaugos

200,00

200,00

200,00

            VISO:

235682,00

235682,00

235682,00

Biudžetinių įstaigų veiklos vykdymo programa (ūkio (tikslinės) biudžeto lėšos)

1.       

Darbo užmokestis

194956,00

194956,00

194956,00

2.       

Socialinio draudimo įmokos

60366,00

60366,00

60366,00

3.       

Prekių ir paslaugų naudojimas

92587,00

92587,00

92587,00

4.       

Mityba

26277,00

26277,00

26277,00

5.       

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)

800,00

800,00

800,00

6.       

Komunalinės paslaugos

18780,00

18780,00

18780,00

7.       

Rūbai, patalynė

1912,00

1912,00

1912,00

8.       

Ryšių paslaugos

700,00

700,00

700,00

9.       

Transporto išlaikymas

18461,00

18461,00

18461,00

10.   

Spaudiniai

341,00

341,00

341,00

11.   

Kitos prekės

14429,00

14429,00

14429,00

12.   

Komandiruotės išlaidos

0,00

0,00

0,00

13.   

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

6680,00

6680,00

6680,00

14.   

Kvalifikacijos kėlimas

279,00

279,00

279,00

15.   

Kitos paslaugos

3919,00

3919,00

3919,00

Savivaldybės biudžeto lėšos

 

16.   

Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas

3564,00

3447,83

3447,83

17.   

Transporto priemonės įsigijimas

1400,00

1400,00

1400,00

18.   

Kitas ilgalaikis materialusis turtas

2164,00

2047,83

2047,83

 

1.8.Mokyklos savivalda.

 

Mokyklos taryba yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija. Tarybą sudaro

 

mokykloje nedirbančių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, ir kiti mokyklos darbuotojai. Taryba teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, aprobuoja mokyklos strateginį planą, mokyklos metinį veiklos planą, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus mokyklos direktoriaus, teikia siūlymus direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo, svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

 

          Kita mokyklos savivaldos institucija yra Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaromokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, auklėtojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

 

Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, gyvenimo bendrabutyje, maitinimo, pavėžėjimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus.

 

 1. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos strategiją.

 

Įgyvendinant strateginį tikslą “Ruošti mokinius savarankiškam gyvenimui, racionaliai panaudojant finansinius ir žmogiškuosius išteklius”, įgyvendinama programa buvo  siekiama:

 

1.      Teikti sutrikusio intelekto mokiniams kokybišką ugdymą, pagal individualizuotą

 

pradinio, individualizuotą pagrindinio bei socialinių įgūdžių programas.

 

2.   Pritaikyti ugdymo aplinką neįgaliam vaikui.

 

 3.   Modernizuoti ugdymo procesą.

 

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokinių tinkamoms pedagoginėms, socialinėms ir ugdymo sąlygoms sudaryti, rengti juos savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje, darbuotojų profesiniam tobulėjimui, mokyklos aplinkos, kurioje gyvena mokiniai, sąlygų pagerinimui, informacinių technologijų taikymui.

 

VERTINIMO KRITERIJŲ (RODIKLIŲ) SUVESTINĖ 2016 m.

 

Programos elementai

Vertinimo kriterijai (rodikliai)

Vertinimo kriterijaus (rodiklio) reikšmė

2016-ųjų metų planas/

2016-ųjų metų plano įvykdymas (procentais)

Programos tikslas

Sudaryti tinkamas pedagogines, socialines ir ugdymo sąlygas moksleiviams, rengti juos savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje.

Rezultato kriterijus:             

1. Dirbančių pedagogų specialistų procentas (metų pabaigoje nuo bendro pedagoginių darbuotojų skaičiaus).

 

100/100

2. Pedagogų, išklausiusių kompiuterio raštingumo kursus ir gebančių naudoti kompiuterines programas pamokoje, procentas nuo bendro mokykloje dirbančių pedagogų skaičiaus.

 

100/100

3. Specialiųjų poreikių ugdytinių sėkmingai tęsiančių mokslą ar įsidarbinusių, procentas nuo bendro tais metais specialiąsias mokyklas baigusių mokinių skaičiaus.

90/88

Programos uždavinys –

Teikti sutrikusio intelekto mokiniams kokybišką specialųjį ugdymą (01)

Produkto kriterijus:       

 1.Besimokančių mokinių skaičius.       

 

68/84

Programos priemonė –

Mokyklos išlaikymas (01). 

Veiksmai:

1. Ugdysime 68 mokinius.                                             

2.Numatysime reikalingą darbuotojų etatų skaičių. 

   3. Pagal mokinių poreikius teiksime medicininę, korekcinę ir psichologinę pagalbą.

4. Pagal mokinių skaičių sukomplektuosime klases.

5. Tenkinsime mokinių individualius poreikius.

6. Sudarysime sąlygas vaikų saviraiškai tenkinti.

7. Mokiniams teiksime pagalbą pasirenkant profesiją.

 

8. Vykdysime pedagoginių darbuotojų atestaciją.

9.Sudarysime mokytojams sąlygas kelti dalykinę kvalifikaciją.

10. Vykdysime gerosios patirties sklaidą tarp mokyklos mokytojų ir už mokyklos ribų.

Veiksmų atlikimo rodikliai:               

1.1. Mokykloje ugdomų mokinių skaičius (įvykdymo procentas).                             

 

100/123,5

2.1.Esamų darbuotojų skaičius..

55/51

3.1. Mokinių, lankančių gydomosios kūno kultūros, logopedinių pratybų, psichologo užsiėmimus, proc. nuo bendro mokinių skaičiaus.      

 

70/68

4.1.Klasių komplektų skaičius.

9/9

5.1. PPT paslaugomis pasinaudojusių mokinių skaičius (procentas nuo bendro mokinių skaičiaus).

5.2. Parengtų individualių

programų skaičius.

 

7/4

68/84

6.1.Neformaliojo ugdymo užsiėmimus lankančių mokinių proc. nuo bendro mokinių skaičiaus.

6.2. Surengtų meninių programų, parodų, varžybų skaičius.

95/94

 

20/26

7.1.Mokslą tęsiančių profesinėse mokyklose mokinių proc. nuo bendro mokinių skaičiaus.

7.2. Profesinių mokyklų, su kuriomis bendradarbiaujama, skaičius.

80/88

3/3

8.1.Besiatestuojančių mokytojų procentas nuo bendro mokytojų skaičiaus.

7/8

9.1.Keliančių dalykinę kvalifikaciją mokytojų procentas nuo bendro mokytojų skaičiaus.

95/100

10.1.Mokykloje organizuojamų kursų, seminarų, metodinių dienų, atvirų durų dienų skaičius.

10.2.Už mokyklos ribų organizuojamų metodinių veiklų skaičius.

5/5

 

5/4

Programos uždavinys –

Modernizuoti ugdymo procesą. (02).

 

Produkto kriterijus:

1. Atestuotų pedagogų procentas metų pabaigoje.

95/84

2. Vienam kompiuteriui priskirtų ugdytinių skaičius.

4/4,6

Programos priemonė –

Informacinių technologijų taikymas (02).

Veiksmai:

1.Sistemingas informacijos talpinimas ir atnaujinimas mokyklos internetiniame puslapyje.

2. Pamokose ir pamokų pasiruošimui naudosime IKT.

3.Naujų kompiuterinių programų įsigijimas ugdymo proceso kokybės gerinimui.

Veiksmų atlikimo rodikliai:

1.1.Pravestų veiklų talpinimas mokyklos internetinėje svetainėje (proc. nuo visų mokyklos veiklų).

 

90/95

 

2.1. Mokytojų, naudojančių IKT savo pamokose skaičius (procentas nuo bendro mokytojų skaičiaus).

2.2. Kompiuterių skaičius, naudojamas mokinių mokymuisi.

90/75

 

14/17

3.1.Įsigytų MKP proc. nuo mokykloje esamų MKP skaičiaus.

3.2. Mokytojų, įsisavinusių ECDL, skaičius.

5/1

8/8

Programos uždavinys –

Pritaikyti ugdymo aplinką neįgaliam vaikui (03).

 

Produkto kriterijus:

1. Skaudvilės specialiojoje mokykloje besimokančių mokinių dalis, norinčių mokytis iš        Tauragės ir Šilalės savivaldybių skaičius, procentais.

 

 

100/100

Programos priemonė –Mokyklos pastatų remontas (01).

 

Veiksmų atlikimo rodikliai:             1. 1.Renovuotų ir modernizuotų patalpų skaičius.

2. Pagal poreikį atlikti kasmetinį mokyklos, bendrabučio, kitų mokyklos pastatų patalpų einamąjį remontą.

 

-/2

 

Programos priemonė – Stiprinti mokyklos materialinę bazę(02).

Veiksmai:

1. Dalyvaudami projektuose įsigysime kompensacinių, mokinių ugdymui ir lavinimui skirtų priemonių.  

Veiksmų atlikimo rodikliai:

1.1. Gavusių finansavimą ir įgyvendintų projektų skaičius.

 

4/3

2.1. Skirtų lėšų įsisavinimas proc. mokyklos transporto remontui ir/ar įsigijimui.

-/100

3.1.Skirtos lėšos mokyklos patalpų einamajam remontui atlikti (tūkst. litų).

15000/6680

 

 

 

2016 metais ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui atlikti skirta 6680,00 €:

 

atlikti mokyklos bendrabučio fasado atnaujinimo darbai, mokyklos salės sienų kosmetinis remontas, bendrabučio I ir II a. koridorių  sienų remonto darbai.

 

 

 

 1. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant metinį veiklos planą.

 

Mokykloje ugdomi 82 moksleiviai, turintys protinę negalią. Mokykloje dirba kvalifikuoti pedagogai: 8 specialieji mokytojai metodininkai, 1 socialinis pedagogas metodininkas, 9 vyresnieji specialieji, 3 specialieji mokytojai, 1 dalyko vyr. mokytojas, 1 NŠ mokytojas, 1 judesio ir padėties specialistas, 1 psichologas. Ugdymo(si) prieinamumui didinti mokiniams teikiama kvalifikuota korekcinė logopedo, socialinio pedagogo, psichologo, kūno korekcijos ir judesio terapijos specialisto, mokytojo, auklėtojo padėjėjų pagalba.

 

Mokyklos vadovai, psichologas ir socialinis pedagogas kasmet atlieka tęstinius tyrimus šiomis temomis: individualizuotų programų svarba ir rezultatyvumas ugdymo procese, mokinių tarpusavio santykiai, buitinių-higieninių įgūdžių formavimas ir taikymas, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas, smurtas ir patyčios, mokinių adaptacijos, socializacijos ir integracijos ypatumai, žalingų įpročių paplitimas atskirose klasėse, šeimynų psichologinė savijauta, mokinio saugumas mokykloje ir kt. 2016 m. mokyklos administracija atliko tyrimus: ,,Individualizuotų programų rengimo privalumai ir sunkumai“ (2016-01-07), ,,Pedagogų gebėjimų įsivertinimas“ (2016-01-07); „Mokinių adaptacijos vertinimo lyginamoji analizė“ (2016-03-01); ,,Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos mokinių tėvų poreikiai ir pageidavimai mokyklos veiklos tobulinimui“ (2016-06-16); ,,Mokinių savijauta mokykloje ir pasitenkinimas mokytojo darbu“ (2016-11-28).“. Tyrimų metu gauti rezultatai panaudojami veiklos tobulinimui. Parengtos išvados pristatomos mokyklos bendruomenei, numatomos veiklos gairės veiklos tikslų išsikėlimui, būdų ir priemonių juos įgyvendinti numatymui.

 

Mokiniai ruošiami integracijai į visuomenę, stojimui į kitas mokyklas. Pokalbiuose, anketose mokinių tėvai gerai vertina savo vaikų pažangą ir gyvenimą mokykloje, akcentuoja dirbančių mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijas, sukurtas saugias edukacines erdves mokykloje. Ugdytinių socializacijai ir integracijai didinti mokykloje vyksta daug renginių. Mokiniai dalyvavo pilietinėse, prevencinėse, sveikatinimo akcijose, kultūrinėse, projektinėse veiklose Tauragės mieste, rajone ir respublikoje organizuojamuose konkursuose, parodose, dalyvavo tęstiniame tarptautiniame neįgaliųjų teatrų festivalyje Panevėžyje, krepšinio, futbolo varžybose,  respublikinėje parodoje-mugėje „Angelų vaikai -  su meile Jums“ ir kt.

 

2016 metais mokyklos mokiniai su mokytojais dalyvavo tęstiniame Vaikų socializacijos projekte „Gimtos šalelės takais takeliais“ (gauta 400 €);sveikatos programos projekte „Nugalės tas, kuris save nugalės“ (gauta 500 €) bei Lietuvos futbolo federacijos projekte ,,Užauginkime Lietuvai Ronaldo“ (gauta parama: mini futbolo vartai ir 10 futbolo kamuolių).

 

           Pagalbą teikiantys specialistai sistemingai bendradarbiauja su Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru,  Pedagogine psichologine tarnyba, Šilalės ir Jurbarko ŠC, Tauragės, Šilalės rajonų savivaldybių administracijų Vaikų teisių apsaugos skyriais – nuolat konsultuojasi, keičiasi patirtimi ir kt.

 

          Mokykloje efektyviai dirba  Vaiko gerovės komisija, jos veikla orientuota į vaiko užimtumą, prevencinę veiklą, įvairių interesų grupių konsultavimą. Sprendžiant įvairias vaikų problemas, bendradarbiaujama ir bendraujama su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais). Ypatingas dėmesys skiriamas mokinių lankomumui. 2016 m. mokiniai iš viso praleido 5760 pamokų, iš kurių 3300 – dėl ligos, 1466 pamokos praleistos tėvų prašymu, 994 – dėl kitų pateisinamų priežasčių. Mokykla jau eilę metų neturi nepateisintų be priežasties praleistų pamokų.

 

         Mokykla nuolat pagal galimybes gerina mokinių mokymo ir mokymosi sąlygas, pritaiko aplinką neįgaliam vaikui. Gerėja ugdymo kokybė, mokymosi motyvacija, saugumas, medicininė reabilitacija, psichologinė, socialinė, korekcinė pagalba.Mokykloje veikia 13 neformaliojo švietimo būrelių. Jų veikloje dalyvauja apie 96 procentus ugdytinių, savarankiškai pasirinkusių saviraiškos būdą. Mokinių saviraiška taip pat plėtojama vykdant projektinę, kultūrinę - pažintinę veiklą.

 

          Didžiulis dėmesys skiriamas sistemingam informacijos talpinimui ir atnaujinimui mokyklos internetiniame puslapyje, veiklos su duomenų bazėmis tobulinimui.

 

Mokyklos administracija stebi pamokas (2016 m. direktorius stebėjo 45 pamokas ir ugdomąsias veiklas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 59 pamokas, veiklas). Stebėjimų metu gauta medžiaga išanalizuojama, aptariama su pamokas bei kitą veiklą organizuojančiais ir  vedančiais mokytojais. Esant teminiam stebėjimui - išvados pristatomos mokytojų tarybos posėdžiuose.

 

4.      Mokyklos ugdymo turinio vadyba.

 

Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal  konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas.

 

Formuojant mokyklos ugdymo turinį ir rengiant mokyklos ugdymo planą, remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija,  mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis. Mokykla, formuodama ugdymo turinį, priima sprendimą dėl atskiro dalyko mokinių pasiekimų stiprinimo ir numatytų priemonių įgyvendinimo.

 

Ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo diferencijavimui – ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio, metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymui mokinių skirtybėms.

 

Ketvirtus metus mokyklos mokytojai rengia tęstines kiekvieno dalyko individualizuotas programas kiekvienam mokiniui, kurių dėka galima spręsti apie mokinio ugdymąsi ir numatomas planuojamo poveikio priemones.

 

Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.

 

           Nustatytos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimo formos, numatytos galimybės kartu su mokytojais tėvais ir mokiniais dalyvauti planuojant, įgyvendinant ugdymo procesą ir priimant sprendimus.

 

Į mokyklos ugdymo turinį (žmogaus saugą) integruojama Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Į mokyklos ugdymo turinį (technologijas) integruojama Ugdymo karjerai programa.

 

 

 

 1. Mokyklos edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas.

 

Mokyklos mokymosi aplinka pritaikyta Pradinio, Pagrindinio ir SĮUP ugdymo

 

bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti, sudaromos galimybės mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymui(si) individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, teorinei ir kitokiaiveiklai. Mokytojams sudaromos galimybės dirbti naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt.

 

Efektyviai ir tikslingai naudojamas įrengtas mokykloje individualios veiklos kabinetas, kuriame mokiniai turi galimybę lavinti pažintinius, motorinius, sensorinius, audiovizualinius gebėjimus ir procesus.Šio kabineto ugdymo aplinkos patobulinimui įsigijome gimnastikos kamuolių, žaidimų, baldų, lavinamųjų priemonių už 1622,96 €, knygų, priemonių, kanceliarinių prekių – už 2836,34 €. Skalbyklai nupirkta nauja skalbimo mašina (339,15 €), bendrabučio kambariams nupirkti radijo imtuvai, dulkių siurblys (92,52 €).

 

                     

 

 1. Mokyklos darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas.

 

LR Švietimo įstatymo 59 str. 3punkte nurodoma, kad švietimo įstaigos vadovas atsakingas

 

už pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą.2016 metais mokykloje  dirbo 25  pedagoginiai darbuotojai. Kvalifikacijos tobulinimui panaudoti 779,00 €.Vienam pedagogui teko – 31,16 €. Visi mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal akredituotas programas, įvairiuose projektuose ir programose.  Mokykloje organizuotas seminaras visai pedagoginei bendruomenei: ,,Konfliktų sprendimas ir streso įveika pedagoginėje aplinkoje“ (2016-12-29), kurį vedė Šiaulių ŠC lektorius psichologas dr. Arvydas Lapuonius.

 

 

 

 1. Mokyklos išteklių administravimas ir valdymas.

 

Mokykla yra finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų, valstybės, savivaldybės biudžeto lėšų,

 

kitų šaltinių. Su mokyklos taryba bei mokytojų taryba apsvarstyti racionalūs lėšų taupymo būdai, priimti bendri sprendimai dėl darbo vadavimo neapmokant darbuotojų ligos ar kitais atvejais. 2016-2017 m. m. dėl MK lėšų taupymo liko nepanaudotos 14 neformaliojo švietimo valandų. Tai sudaro 43,75 % visų pagal ugdymo planą skirtų neformaliojo ugdymo valandų. Taupant lėšas, liko nesuformuoti 2 galimi klasių komplektai.

 

           2017 m. sausio 1 dienai mokykla įsiskolinimų neturi, tačiau ir toliau išlieka aktuali taupymo programa. Visos mokyklos lėšos naudojamos tikslingai, vadovaujantis teisės aktų nustatytomis tvarkomis.

 

 

 

      8.             Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas ir rezultatai.

 

                      Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metu atliktas giluminis mokyklos veiklos įsivertinimas pasirinktai ,,Rezultatų“ sričiai. Analizuoti mokinių pasiekimai ir pažanga. Kiekvieno mokinio įgytų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų lygis atitinka jo galias ir gebėjimus keliamus tikslus bei ugdymosi patirtį. Tolesnio ugdymosi uždaviniai, pasiekimų ir pažangos planavimas grindžiami informacija apie mokinio žinių ir gebėjimų lygį, jo pasiekimų įrodymais, dialogu su mokiniu, bendravimu ir bendradarbiavimu su mokinio tėvais, pagalbos mokiniui specialistais.

 

 Veiklos rodiklių rezultatai yra 3 lygio.

 

            Stiprieji veiklos aspektai: mokymo ir mokymosi diferencijavimas, mokytojų kryptingas pagalbos mokiniui strategijų rengimas.

 

            Tobulintini veiklos aspektai: vertinimas ugdant.

 

2016 m. atliekant mokyklos SSGG analizę, buvo išaiškinti sekantys mokyklos veiklos aspektai:

 

STIPRYBĖS

Procentai

Mokyklos tradicijos, renginiai, projektinė veikla

22,5

Kvalifikuota pedagogų komanda

21

Individualių programų taikymas kiekvienam vaikui

16,8

Geras mokyklos mikroklimatas

15,2

Vadovų kompetencija, diplomatiškumas

7,6

Saugi ir jauki mokyklos aplinka

5,6

Suderintas mokinių pavėžėjimas, geras maitinimas

5,6

Teigiamas tėvų ir visuomenės požiūris

3,8

Galimybė mokiniams mokytis SĮP grupėje, baigus 10 klasių

1,9

SILPNYBĖS

Procentai

Pasyvus tėvų dalyvavimas ugdymo procese

40,6

Žema mokinių bendravimo kultūra

14,8

Vieningų reikalavimų nesilaikymas

14,8

Nepakankamas mokyklos finansavimas, mokymo priemonių stoka

7,4

Mokyklos rėmėjų praradimas

7,4

Prasta sporto aikštyno būklė

3,7

Mokinių žalingi įpročiai

3,7

Mokinių mokymosi motyvacijos stoka

3,7

GALIMYBĖS

Procentai

Gerosios patirties sklaida, partnerystė su kitomis institucijomis

27.8

Materialinės bazės stiprinimas (sporto aikštynas sutvarkymas, transporto įsigijimas)

16.7

Finansuojamų projektų rengimas ir vykdymas

16.7

Popamokinės veiklos įvairinimas

13.6

Tėvų įtraukimas į ugdymo procesą

11,2

Atsakingiau išnaudoti tai, ką turime

11,2

Bendruomenės stiprinimas

2.8

GRĖSMĖS

Procentai

Mokinių bendravimo, elgesio, kultūros ir žalingų įpročių problemos

72

Lėšų trūkumas mokinių ugdymo aplinkai gerinti

16

Stiprėjanti konkurencija tarp mokyklų

6

Klasių komplektų skaičiaus mažėjimas

6

 

 

 

9.             Atlikti kontroliuojančių institucijų patikrinimai:

 

9.1.     2016 -10-12  Tauragės NVSC prie SAM Tauragės departamento planinis patikrinimas (periodinė kontrolė).

 

10.                        Svarbiausi pasiekimai:

 

10.1.Atlikti mokyklos bendrabučio fasado ir I – II aukštų koridorių sienų apdailos darbai

 

(darbų atlikimo vertė – 6680,00 €).

 

10.2.Iš gyventojų pajamų mokesčio 2 procentų (4500,00 €) ir savivaldybės biudžeto lėšų

 

(1400,00 €) įsigytas 9 vietų lengvasis automobilis mokinių pavėžėjimui.

 

10.3.Atnaujintos mokyklos edukacinės patalpos: salės sienos, individualios veiklos

 

kabinetas  – relaksacinis kambarys (1822,96 €).

 

10.4.Iš biudžeto lėšų įrengtos 4 lauko stebėjimo kameros (2047,83 €).

 

10.5.Gerosios patirties sklaida: seminarų organizavimas, metodinių dienų rengimas, pranešimų skaitymas. Bendradarbiavimas neįgaliųjų socialinės integracijos srityje su kitomis rajono, respublikos institucijomis.

 

     11.            Problemos:

 

     11.1.        MOKYKLOS TRANSPORTAS (mokyklinio autobuso gedimas, dažnas remontas).

 

Autobusas gautas 2005 metais. Paskutiniu metu dažnai genda, nes važiuoja prastais kaimo keliais. Mokiniai neįgalūs, todėl tenka juos paimti tiesiai iš namų kiemo. Mokiniai vežiojami su rizika, kad bet kurią dieną autobusas gali sugesti ir neįgalūs, įvairius intelekto, kompleksinius sutrikimus turintys mokiniai neturėtų galimybės būti atvežami į mokyklą ir parvežami iš mokyklos į namus. Per 2016 -uosius metus autobuso remontui išleista 4120,00 €.

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                               Rolandas Beišys

 

2017-01-05

 

 

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS

ROLANDO BEIŠIO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 1. Mokyklos pristatymas (2015 m.).

1.1.Pavadinimas, adresas, kontaktai: Tauragės r. Skaudvilės specialioji mokykla,    

Liaudies a. 6, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r., adresas internete: www.skaudvilespecmok.lt, el. p.: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

1.2.Mokyklos kontekstas: Tauragės r. Skaudvilės specialioji mokykla yra įsikūrusi

pačiame Skaudvilės miesto centre. Savo veiklą įstaiga pradėjo 1963 m. Mokykloje šiuo metu ugdomi 73 moksleiviai, turintys protinę negalią. Į mokyklą mokiniai atvyksta net iš penkių rajonų: Tauragės, Šilalės, Jurbarko, Raseinių rajonų bei Pagėgių savivaldybės. Atsižvelgiant į tėvų pageidavimus bei atstumus iki vaikų gyvenamosios vietos, mokiniai turi galimybę penkias dienas gyventi mokyklos bendrabutyje arba kiekvieną dieną būti vežiojami į mokyklą. Mokiniai mokomi pagal individualizuotas pradinio ir pagrindinio ugdymo bei socialinių įgūdžių ugdymo programas. Atsižvelgiant į kiekvieno ugdytinio galias, vykdoma reabilitacija, ikiprofesinis rengimas, ruošimas savarankiškam gyvenimui. Sudaromos sąlygos integracijai į bendrojo lavinimo mokyklas. Teikiama kvalifikuota specialistų pagalba, medicininė priežiūra. 

1.3.Mokyklos vadovas: direktorius Rolandas Beišys, antra vadybinė kvalifikacinė

kategorija.

1.4.Mokinių skaičius 2015 m. rugsėjo 1 d.

Klasių koncentrai

Klasių komplektai

Mokinių skaičius

Mokinių skaičiaus vidurkis klasėje

Mokinių skaičiaus vidurkis pagal MK

1-4

2

13

6,5

4-8 (lav.); 5-12 (spec.)

5-10

6

52

8,7

4-8 (lav.); 5-12 (spec.)

SĮP

1

7

7

6-10

VISO:

9

72

7,4

4-8; 5-12; 6-10

Mokiniai mokykloje yra ugdomi pagal Tauragės, Jurbarko, Raseinių ar Šilalės rajono savivaldybių pagalbos mokytojui ir mokiniui centrų išduotas specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pažymas bei rekomendacijas.  Visiems mokiniams yra nustatyti dideli ar labai dideli specialieji ugdymosi poreikiai, numatyta reikalinga specialistų pagalba.

1.5.Personalas:

Administracijos darbuotojai (skaičius/etatai)

Pedagoginis personalas (skaičius/etatai)

Aplinkos personalas (skaičius/etatai)

Pastabos

3/3

23/32,36

26/24,75

Esamas pareigybių ir etatų skaičius atitinka nustatytą steigėjo

1.6.Naudojamos patalpos:

Pastatai

Plotas kv. metrais

Adresas

Mokykla

892,73 kv.m.

Liaudies a. 6, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

Skalbykla

56,37 kv.m.

Bendrabutis

586,15 kv.m.

Kelmės 1, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

Valgykla

130,78 kv.m.

Kelmės 3, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

  Garažas, dirbtuvės

257,28 kv.m.

Kelmės 1/Malūno 3, LT-73424 Skaudvilė, Tauragės r.

1.7.Asignavimų naudojimas 2015 m.

Eil.

Nr.

Straipsnio pavadinimas

Asignavimų planas

Gauti

asignavimai

Panaudoti

asignavimai

Mokinio krepšelio vykdymo programa

1.

Darbo užmokestis

170288,00

170288,00

170288,00

2.

Socialinio draudimo įmokos

51632,00

51632,00

51632,00

Biudžetinių įstaigų veiklos vykdymo programa

1.      

Darbo užmokestis

181283,00

181283,00

181283,00

2.      

Socialinio draudimo įmokos

56002,00

56002,00

56002,00

3.      

Prekių ir paslaugų naudojimas

91994,00

91994,00

91994,00

4.      

Mityba

22755,00

22755,00

22755,00

5.      

Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas)

235,00

235,00

235,00

6.      

Komunalinės paslaugos

21256,00

21256,00

21256,00

7.      

Rūbai, patalynė

909,00

909,00

909,00

8.      

Ryšių paslaugos

2067,00

2067,00

2067,00

9.      

Transporto išlaikymas

18191,00

18191,00

18191,00

10.   

Spaudiniai

846,00

846,00

846,00

11.   

Kitos prekės

17504,00

17504,00

17504,00

12.   

Komandiruotės išlaidos

5,00

5,00

5,00

13.   

Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

5192,00

5192,00

5192,00

14.   

Kvalifikacijos kėlimas

908,00

908,00

908,00

15.   

Kitos paslaugos

2126,00

2126,00

2126,00

1.8.Mokyklos savivalda.

Mokyklos taryba yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija. Tarybą sudaro

mokykloje nedirbančių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, ir kiti mokyklos darbuotojai. Taryba teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių, aprobuoja mokyklos strateginį planą, mokyklos metinį veiklos planą, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus mokyklos direktoriaus, teikia siūlymus direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo, svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus, teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius.

          Kita mokyklos savivaldos institucija yra Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, pavėžėjimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus.

 

 1. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos strategiją.

Įgyvendinant strateginį tikslą “Ruošti mokinius savarankiškam gyvenimui, racionaliai panaudojant finansinius ir žmogiškuosius išteklius”, įgyvendinama programa buvo  siekiama:

1.     Teikti sutrikusio intelekto mokiniams kokybišką ugdymą, pagal individualizuotą

pradinio, individualizuotą pagrindinio bei socialinių įgūdžių programas.

2. Pritaikyti ugdymo aplinką neįgaliam vaikui.

3. Modernizuoti ugdymo procesą.

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas mokinių tinkamoms pedagoginėms, socialinėms ir ugdymo sąlygoms sudaryti, rengti juos savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje, darbuotojų profesiniam tobulėjimui, mokyklos aplinkos, kurioje gyvena mokiniai, sąlygų pagerinimui, informacinių technologijų taikymui.

 

Vertinimo kriterijus

 

 

2015-ųjų metų planas

2015-ųjų metų plano įvykdymas

Specialių poreikių ugdytiniai sėkmingai integruosis į visuomenę - sieks tęsti mokslą, įsigyti specialybę, įsidarbinti  proc.( nuo bendro tais metais  mokyklą baigusių vaikų skaičiaus)

 

90

 

90

Vaikų, integruotų  į bendrojo lavinimo mokyklas, proc. (nuo bendro vaikų skaičiaus).

4

1,5

Dirbančių specialistų  proc. (metų pabaigoje  nuo bendro pedagoginių darbuotojų skaičiaus).

95

92

Pedagogų, mokančių dirbti kompiuteriu, proc.(nuo bendro pedagogų skaičiaus).

100

100

Važinėjančių kiekvieną dieną mokinių skaičius

20

20

Gyvenančių bendrabutyje vaikų skaičius

47

52

Atestuotų pedagogų proc. metų pabaigoje

85

68

Vienam kompiuteriui priskirtų ugdytinių skaičius

4

6

Parengtų programų, projektų, pagal kuriuos gautas finansavimas skaičius.

3

3

 

2015 metais ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui atlikti skirta 5192,00 €:

atlikti mokyklos skalbyklos fasado atnaujinimo darbai, mokyklos salės parketo atnaujinimo darbai.

 

 1. Mokyklos vadovo veikla įgyvendinant metinį veiklos planą.

Mokykloje ugdomi 73 moksleiviai, turintys protinę negalią. Mokykloje dirba kvalifikuoti pedagogai: 8 specialieji mokytojai metodininkai, 7 vyresnieji specialieji ir 6 specialieji mokytojai. Ugdymo(si) prieinamumui didinti mokiniams teikiama kvalifikuota korekcinė logopedo, socialinio pedagogo, psichologo, kūno korekcijos ir judesio terapijos specialisto, mokytojo, auklėtojo padėjėjų pagalba.

Mokyklos vadovai, psichologas ir socialinis pedagogas kasmet atlieka tęstinius tyrimus šiomis temomis: individualizuotų programų svarba ir rezultatyvumas ugdymo procese, mokinių tarpusavio santykiai, buitinių-higieninių įgūdžių formavimas ir taikymas, šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas, smurtas ir patyčios, mokinių adaptacijos, socializacijos ir integracijos ypatumai, žalingų įpročių paplitimas atskirose klasėse, šeimynų psichologinė savijauta, mokinio saugumas mokykloje ir kt. Tyrimai apibendrinami, pateikiamos išvados ir rekomendacijos dėl veiklos tobulinimo.

Mokiniai ruošiami integracijai į visuomenę, stojimui į kitas mokyklas. Pokalbiuose, anketose mokinių tėvai gerai vertina savo vaikų pažangą ir gyvenimą mokykloje, akcentuoja dirbančių mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijas, teikiant kokybišką kompensacinę–korekcinę pagalbą neįgaliam vaikui, sukurtas saugias edukacines erdves mokykloje, sudarytas sąlygas mokinių socializacijai ir saviraiškai. Ugdytinių socializacijai ir integracijai didinti mokykloje vyksta daug renginių. Mokiniai dalyvauja pilietinėse, prevencinėse, sveikatinimo akcijose, kultūrinėse, projektinėse veiklose, įsijungia į Tauragės mieste, rajone ir respublikoje organizuojamus konkursus, parodas, dalyvavo tęstiniame tarptautiniame neįgaliųjų teatrų festivalyje Panevėžyje, krepšinio, futbolo varžybose, yra nuolatiniai dalyviai respublikinėje parodoje-mugėje „Angelų vaikai -  su meile Jums“ ir kt.

2015 metais mokyklos mokiniai su mokytojais dalyvavo tęstiniame Vaikų socializacijos projekte „Gimtos šalelės takais takeliais“ (gauta 200 €); Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projekte „Judėjimas -  sveikata“ (gauta 300 €).

           Pagalbą teikiantys specialistai sistemingai bendradarbiauja su Tauragės rajono savivaldybės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru,  Pedagogine psichologine tarnyba, Tauragės, Šilalės rajonų savivaldybių administracijų Vaikų teisių apsaugos skyriais – nuolat konsultuojasi, keičiasi patirtimi ir kt.

          Mokykloje sudaryta  Vaiko gerovės komisija, jos veikla orientuota į vaiko užimtumą, prevencinę veiklą, įvairių interesų grupių konsultavimą. Sprendžiant įvairias problemas dėl vaikų elgesio, jų pasiekimų pamokose ir kitose veiklose, bendradarbiaujama ir bendraujama su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

         Mokykla nuolat pagal galimybes gerina mokinių mokymo ir mokymosi sąlygas, pritaiko aplinką neįgaliam vaikui. Gerėja ugdymo kokybė, mokymosi motyvacija, saugumas, medicininė reabilitacija, psichologinė, socialinė, korekcinė pagalba. Visiems mokiniams, atsižvelgiant į PPT rekomendacijas, teikiama reikalinga specialioji pagalba. Stiprėja mokyklos ryšiai su kitomis institucijomis, moksleivių tėvais. Mokykloje veikia 11 neformaliojo švietimo būrelių. Jų veikloje dalyvauja apie 90 procentų ugdytinių, savarankiškai pasirinkusių saviraiškos būdą. Mokinių saviraiška taip pat plėtojama vykdant projektinę, kultūrinę - pažintinę veiklą.

          Didžiulis dėmesys skiriamas mokyklos kompiuterizavimo ir mokinių informavimo, pritraukiant verslo programą, plėtojimui, sistemingam informacijos talpinimui ir atnaujinimui mokyklos internetiniame puslapyje, veiklos su duomenų bazėmis tobulinimui.

Mokyklos administracija stebi pamokas (2015 m. direktorius stebėjo 43 pamokas ir ugdomąsias veiklas (direktoriaus pavaduotoja ugdymui – 63 pamokas, veiklas). Stebėjimų metu gauta medžiaga išanalizuojama, aptariama su pamokas bei kitą veiklą organizuojančiais ir  vedančiais mokytojais. Esant teminiam stebėjimui - išvados pristatomos mokytojų tarybos posėdžiuose. Atlikti tyrimai dėl mokinių mokymosi sėkmingumo, bendruomenės narių saugumo ir pan. 2015 m. mokyklos administracija atliko tyrimą: „Tauragės r. Skaudvilės specialiosios mokyklos mokinių žalingi įpročiai, mokinių, tėvų ir mokytojų tyrimo lyginamoji analizė“. Tyrimo metu gauti rezultatai panaudojami veiklos tobulinimui. Kiekvienais metais mokykla atlieka keleto sričių giluminį įsivertinimą, naudojantis IQESonline informacine sistema. Parengtos išvados pristatomos mokyklos bendruomenei, numatomos veiklos gairės veiklos tikslų išsikėlimui, būdų ir priemonių juos įgyvendinti numatymui.

 

 1. Mokyklos ugdymo turinio vadyba.

Mokyklos ugdymo turinys formuojamas atrenkant ir pritaikant ugdymo turinį pagal mokyklos tikslus, Lietuvos visuomenės vertybes, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir įgyvendinamas vadovaujantis Pradinio ir Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, Bendraisiais ugdymo planais, Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049, ir atsižvelgiant į mokyklai skirtas mokymo lėšas.

Formuojant mokyklos ugdymo turinį ir rengiant mokyklos ugdymo planą, remiamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, pasiekimų tyrimų, mokyklos veiklos įsivertinimo duomenimis. Mokykla, formuodama ugdymo turinį, priima sprendimą dėl atskiro dalyko mokinių pasiekimų stiprinimo ir numatytų priemonių įgyvendinimo.

Ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo diferencijavimui – ugdymo tikslų, uždavinių, mokymo ir mokymosi turinio, metodų, mokymo(si) priemonių, mokymosi aplinkos, vertinimo pritaikymui mokinių skirtybėms.

Trečius metus mokyklos mokytojai rengia tęstines kiekvieno dalyko individualizuotas programas kiekvienam mokiniui, kurių dėka galima spręsti apie mokinio progresą ar regresą tam tikrose ugdymo srityse ir numatomas planuojamo poveikio priemones.

Mokinių pasiekimai mokykloje stebimi ir analizuojami, laiku identifikuojami kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus informuojami mokyklos švietimo pagalbos specialistai, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.

Mokymosi pagalbos organizavimas aprėpia ne tik priimamus sprendimus, bet ir panaudotų priemonių poveikio analizę. Mokymosi pagalba suteikiama laiku ir atitinka mokinio mokymosi galias.

           Nustatytos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos bendradarbiavimo formos, numatytos mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) galimybės kartu su mokytojais ir mokiniais dalyvauti planuojant, įgyvendinant ugdymo procesą ir priimant sprendimus.

Į mokyklos ugdymo turinį (žmogaus saugą) integruojama Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa. Į mokyklos ugdymo turinį (technologijas) integruojama Ugdymo karjerai programa.

 

 1. Mokyklos edukacinių aplinkų kūrimas ir tobulinimas.

Mokyklos bendruomenė daug dėmesio skiria mokyklos išoriniam įvaizdžiui formuoti,

mokinių darbų eksponavimui. Efektyviai ir tikslingai naudojamas įrengtas mokykloje buities darbų kabinetas, kuriame mokiniai turi galimybę įgyti praktinių gebėjimų. Klasėse, kuriose ugdomi labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius turintys mokiniai, įrengti maži poilsio kampeliai su kilimais, minkštasuoliais. Įsigijome žaidimų, lavinamųjų priemonių už 546 €, 12 stacionarių, 4 nešiojamus kompiuterius su priedais – už 8444,35 €.

Mokinių terapinio – relaksacinio kabineto įrengimui už 1060,01 € įsigytos sekančios priemonės ir baldai iš UAB ,,Gudragalvis“: aromaterapijos difuzorius, aromaterapijos aliejų rinkinys, dėžė smėlio terapijai, kvarcinis smėlis, dangtis smėlio terapijos dėžei, kinetinis smėlis, 2 didieji sėdmaišiai, 3 mažieji trispalviai sėdmaišiai, masažinis kilimėlis, aukštoji plati lentyna 8 stalčiams, lentynėlė slenkančiomis durelėmis. Terapinį – relaksacinį kabinetą papildys nupirktas naujas muzikos centras ir šviesos lempos.

Mokyklos mokymosi aplinka pritaikyta Pradinio, Pagrindinio ir SĮP ugdymo

bendrosiose programose iškeltiems tikslams siekti, sudaromos galimybės mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai. Mokytojams sudaromos galimybės dirbti inovatyviai, naudojant šiuolaikines mokymo technologijas: spartesnį internetą, intranetą, interaktyviąsias lentas, kompiuterius, modernią kabinetų ir klasių įrangą, biblioteką ir kt.

 

 1. Mokyklos darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas.

LR Švietimo įstatymo 59 str. 3punkte nurodoma, kad švietimo įstaigos vadovas atsakingas

už pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą. 2015 metais mokykloje  dirbo 25  pedagoginiai darbuotojai. Kvalifikacijos tobulinimui panaudoti 908 €. Vienam darbuotojui teko – 36,32 €. Visi mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal akredituotas programas, įvairiuose projektuose ir programose.  Mokykloje organizuotas seminaras visai pedagoginei bendruomenei: ,,Specialioji pedagogika ir psichologija šiandien: nuo teorijos iki praktikos“ (2015-11-27), kurį vedė Šiaulių Universiteto Socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto habil. dr. profesorius Vytautas Gudonis.

 

 1. Mokyklos išteklių administravimas ir valdymas.

Mokykla yra finansuojama iš mokinio krepšelio lėšų, valstybės biudžeto lėšų, kitų šaltinių.

Su mokyklos taryba bei mokytojų taryba apsvarstyti racionalūs lėšų taupymo būdai, priimti bendri sprendimai dėl darbo vadavimo neapmokant darbuotojų ligos ar kitais atvejais, pedagogų DU koeficientų sumažinimo 2,5%. 2015-2016 m.m. dėl MK lėšų taupymo, liko nepanaudotos 14 valandų. Tai sudaro 43,75 % visų pagal ugdymo planą skirtų neformaliojo ugdymo valandų. Taupant lėšas, liko nesuformuoti 2 galimi klasių komplektai.

2016 m. sausio 1 dienai mokykla iš MK lėšų turi 1588,78 € įsiskolinimą tik Sodrai, tačiau ir toliau išlieka aktuali taupymo programa. Visos mokyklos lėšos naudojamos tikslingai, vadovaujantis teisės aktų nustatytomis tvarkomis.

 

      8.             Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo organizavimas ir rezultatai.

            Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo metu atliktas giluminis mokyklos veiklos įsivertinimas pasirinktai ,,Ugdymas ir mokinių patirtys“ sričiai. Veiklos rodiklių rezultatai yra 3 lygio.

            Stiprieji veiklos aspektai: mokymo ir mokymosi diferencijavimas, mokytojų kryptingas pagalbos mokiniui strategijų rengimas.

            Tobulintini veiklos aspektai: vertinimas ugdant.

2015 m. atliekant mokyklos SSGG analizę, buvo išaiškinti sekantys mokyklos veiklos

aspektai:

STIPRYBĖS

Procentai

Kvalifikuoti specialistai (atsakingas požiūris į darbą, dėmesys kiekv. mokiniui)

28,3

Geras mikroklimatas (darbštus kolektyvas, geri tarpusavio santykiai)

20,7

Mokyklos renginiai, tradicijos, gerosios patirties sklaida

13,3

Geros mokinių ugdymo, gyvenimo, pavėžėjimo ir maitinimo sąlygos

11,3

Saugi ir jauki ugdymo(si) aplinka

11,3

Mokinių saviraiška, projektinės veiklos

9,4

Nuoširdus ir diplomatiškas mokytojų ir mokyklos vadovų bendradarbiavimas

5,7

 

SILPNYBĖS

Procentai

Pasyvus tėvų dalyvavimas ugdymo procese

24,9

IT bazė

16,7

Silpna mokinių mokymosi motyvacija

16,7

Mokinių žalingi įpročiai, žema bendravimo kultūra

16,7

Vieningų reikalavimų, darbo tęstinumo nesilaikymas

12,4

Inventoriaus stoka kai kuriems mokomiesiems dalykams

4,2

Tradicinių renginių įvaizdžio praradimas

4,2

Minimalus finansuojamų projektų rengimas

4,2

 

GALIMYBĖS

Procentai

Bendradarbiavimas su kitomis mokyklomis, institucijomis, tėvais

34,7

Asmenų, kurie skirtų 2proc. GPM mokyklai pritraukimas

15,4

Mokyklos sportinės bazės stiprinimas

11,5

Galimybė mokiniams tęsti ugdymą(si) SĮP grupėje

7,7

Pedagogų kvalifikacijos kėlimas

7,7

Gerosios patirties sklaida

7,7

Šiltesnio mikroklimato kūrimas

7,7

Materialinės bazės stiprinimas

3,8

Koncertinių išvykų finansavimas

3,8

 

GRĖSMĖS

Procentai

Mokinių skaičiaus mažėjimas.

69,7

Žalingų įpročių tarp mokinių plitimas

13

Mokinių elgesio kultūros stoka (manipuliacija suaugusiais, konfliktai tarp vaikų)

13

Mokyklos rengiamų tradicinių renginių sumažėjimas

4,3

 

9.             Atlikti kontroliuojančių institucijų patikrinimai:

9.1.  2015-04-21 Tauragės r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus patikrinimas (Dvišalės mokymo sutartys).                   

9.2.     2015-09-10 Tauragės VMVT planinis patikrinimas (periodinė kontrolė).

9.3.   2015-09-29 Švietimo ir mokslo ministerijos patikrinimas (Dėl paraiškos 2016 metams gauti ūkio lėšų iš LR valstybės biudžeto).

10.                  Svarbiausi pasiekimai:

10.1.Atlikti mokyklos skalbyklos fasado ir vidaus apdailos darbai.

10.2.Mokyklos ir bendrabučio katilinėse sumontuoti skysto kuro apskaitos bei šilumos

apskaitos prietaisai (prietaisų ir darbų atlikimo vertė – 3303 €).

10.2               Atnaujintos mokyklos edukacinės patalpos: mokyklos koridoriai, salės parketas.    

Edukacinių patalpų rezultatyviai korekcinei ir ugdomajai terapijai įsigytos būtinos vaizdinės, garsinės, motorikos stimuliavimo priemonės,  kompiuteriai. Rengiamas terapinis – relaksacinis kabinetas.

10.3.Palaikomi glaudūs, nuolatiniai ryšiai su Jurbarko rajono švietimo centru, ugdymo

institucijomis. Gerosios patirties sklaida: seminarų organizavimas, pranešimų skaitymas. Bendradarbiavimas neįgaliųjų socialinės integracijos srityje su kitomis rajono, respublikos institucijomis.

 

     11.            Problemos:

     11.1.         MOKYKLOS TRANSPORTAS (mokyklinio autobuso ir lengvojo automobilio poreikis).

Autobusas gautas 2005 metais. Paskutiniu metu dažnai genda, nes važiuoja prastais kaimo keliais. Mokiniai neįgalūs, todėl tenka juos paimti tiesiai iš namų kiemo. 2013 metų gegužės mėn. mokyklinis autobusas pateko į avariją, todėl jo techninė būklė tapo dar prastesnė. Mokiniai vežiojami su rizika, kad bet kurią dieną autobusas gali sugesti ir neįgalūs, įvairius intelekto, kompleksinius sutrikimus turintys mokiniai neturėtų galimybės būti atvežami į mokyklą ir parvežami iš mokyklos į namus. Pirmadieniais ir penktadieniais mokiniai į mokyklą vežiojami trimis reisais, todėl pirmojo ir antrojo  maršruto mokiniams tenka keltis labai anksti. Turėdami antrą autobusą, visus mokinius į mokyklą atsivežtume ir po pamokų parvežtume laiku. Per 2015 -uosius metus autobuso remontui išleista 4198,96 €, mokyklos lengvojo automobilio remontui išleista 730 €.

    11.2.          Mokinių skaičiaus mažėjimo galimybė.

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Rolandas Beišys

 

2016-01-06

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.skaudvilespecmok@gmail.com

 

Tauragės r.
Skaudvilės specialioji mokykla
-----------------------------------------
Adresas:
Liaudies a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113