Skaudvilės specialioji mokykla

 

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

 

Direktorius Rolandas Beišys

 

2018 m.

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 

 

 

Eil.Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1.

 

Mokyklos įvaizdžio stiprinimas.

Patrauklią mokyklą, kurios mokiniams yra sudarytos sąlygos ne tik ugdymui(si), bet ir saviraiškai, norės lankyti vis daugiau mokinių, turinčių labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius.

2018-2019 m. m. mokykloje mokysis ne mažiau kaip 80 mokinių, iš jų – ne mažiau 35 proc. turinčių vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą.

 

 

2.

 

Edukacinių erdvių kūrimas, ugdymo aplinkos pritaikymas neįgaliam vaikui.

Atnaujintos edukacinės erdvės ir pritaikytos ugdymo aplinkos paįvairins mokiniams ugdomąjį procesą, sudarys sąlygas įvairiapusiam laisvalaikiui, socializacijai.

Iki 2018-03-31 parengtas  švaros ir higienos priemonių normas ir išdavimo tvarką reglamentuojantis tvarkos aprašas.

 

Iki 2018-06-01 mokyklos valgyklai įgyta konvekcinė krosnis.

 

Iki 2018-08-31 atliktas mokyklos aktų salės kosmetinis remontas.

 

Iki 2018-10-31 atliktas mokyklos valgyklos pastato išorės remontas.

 

Iki 2018-10-31 atlikti mokyklos sporto aikštyno aikštelių paruošiamieji darbai dangos atnaujinimui.

 

Iki 2018-12-31 mokyklos bendrabučiui bus įsigytos 2 funkcinės slaugos lovos bendrabutyje lavinamiems mokiniams.

 

Iki 2018-12-31 gavus leidimą, bus pašalintas mokyklos fasade esantis Tarybų Lietuvos simbolikos fragmentas.

  3.

 

Mokinių psichinės, fizinės ir emocinės aplinkos puoselėjimas bei sveikatinimas.

Parengti tvarkų aprašai,

sudarantys prielaidas vaikų psichiniam, fiziniam ir emociniam saugumui, sveikatinimo funkcijoms mokykloje užtikrinti.

 

 

 

 

 

Iki 2018-04-31 parengtas sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas.

Iki 2018-05-20 parengtas turizmo renginių ir išvykų už mokyklos ribų organizavimo tvarkos aprašas

 

Nuo tvarkų aprašų patvirtinimo datų vykdomas sistemingas ir nuoseklus aprašuose numatytų funkcijų įgyvendinimas.

4.

Ugdymo kokybę reglamentuojančių dokumentų rengimas, veiklos analizavimas.

Ugdymo kokybės veiklą reglamentuojantys dokumentai  bus parengti pagal norminių aktų reikalavimus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 m. spalio mėn. atliktas mokinių tėvų tyrimas, norint išsiaiškinti mokinių tėvų ir mokyklos bendradarbiavimo galimybes.

Iki 2018-04-01 parengtas ir patvirtintas socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas.

 

Iki 2018-05-01 parengtas ir patvirtintas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo tvarkos aprašas.

 

Iki 2018-05-31 parengti ir patvirtinti naujos redakcijos mokyklos Transporto priemonių naudojimo ir Mokinių maitinimo organizavimo tvarkų aprašai. 

 

Iki 2018-08-01 parengtas ir patvirtintas ugdymo turinio planavimo, bendrųjų kompetencijų, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį tvarkos aprašas.

 

Nuo tvarkų aprašų patvirtinimo datų vykdomas sistemingas ir nuoseklus aprašuose numatytų funkcijų įgyvendinimas.

 

Iki 2018-10-31 atliktas tyrimas ,,Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimo galimybės ugdant mokinių atsakingumą“.

5.

Tinkamas vidaus kontrolės veikimo užtikrinimas.

Atsakingų už vidaus kontrolę asmenų funkcijų vykdymo vertinimas, visų IS galimybių išnaudojimas padės užtikrinti tinkamą vidaus kontrolės veikimą.

 

Iki 2018-05-31 paskirti  atsakingi asmenys darbui su personalo apskaitos moduliu, darbo laiko apskaitos moduliu, turto valdymo moduliu, viešųjų pirkimų moduliu.

Nustatytomis

atsakomybėmis papildyti įpareigotų asmenų pareigybių aprašymai ir darbuotojų metinės veiklos užduotys.

 

 

 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

 

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

 

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šioms užduotims neįvykdyti?

Lėšų ir žmogiškųjų išteklių trūkumas.

Laikinas nedarbingumas.

 

 

 

 

 

 

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

1. Aplinkos ir išteklių analizė

 

1.1.Išorės veiksniai

 

                    1.1.1. Politiniai veiksniai

 

                    Mokyklos veiklą įtakoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės įstatymai, nutarimai, poįstatyminiai aktai, 2013 m. gruodžio 23 d. Seimo patvirtinta Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija.

 

                      Mokyklos politika – bendruomenės narių saviugdos, iniciatyvumo skatinimas, bendradarbiavimas, veiklos koordinavimas, tarpusavio tolerancija – pagalba ir pagarba neįgaliam vaikui. Atvira kaitai, konsultuojanti apskrities bendrojo lavinimo mokyklų pedagogus, dirbančius su integruotais, negalią turinčiais mokiniais.

 

                      Mokyklos potencialas,- padalinių ir kiekvieno darbuotojo veikla nukreipta kokybiškam paslaugų teikimui mokiniui su proto negalia:

 

1.       Bendražmogiškų vertybinių nuostatų ugdymui;

 

2.       Ugdytinio socializacijai ir integracijai;

 

3.       Akademiniam ugdymui.

 

Mokykla bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos mokslininkais, Šiaulių Universiteto Socialinės gerovės ir negalės fakultetu, bendrojo lavinimo mokyklomis, pedagogais, kitomis institucijomis. Mokytojai turi galimybę profesionaliai tobulėti, mokiniai dalyvauti kultūrinėse, projektinėse veiklose. Organizuojami bendri seminarai, parodos.

 

 

 

                  1.1.2. Ekonominiai veiksniai:

 

Mokyklos išlaidų sąmata neatitinka realaus poreikio, tai gerokai apsunkina ugdymo proceso

 

patrauklumą, kokybiškumą. Įsigijome vaizdinių ir techninių mokymo priemonių, skirtų papildyti sukurtą virtualią mokymo aplinką, plėtoti mokinių pažintinius procesus, žaidimų, kitų korekcinių lavinamųjų priemonių. Atlikti mokyklos bendrabučio fasado ir vidaus apdailos darbai. Edukacinių patalpų rezultatyviai korekcinei ir ugdomajai terapijai įsigytos būtinos vaizdinės, garsinės, motorikos stimuliavimo priemonės,  kompiuteriai. Įrengtas terapinis – relaksacinis kabinetas. Už Tauragės rajono savivaldybės lėšas ir darbuotojų skirtus 2 procentus GPM įsigytas devynių vietų mikroautobusas, skirtas mokinių pavėžėjimui bei mokyklos vykdomų funkcijų gerinimui.

 

Skaityti visą dokumentą.

                 

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.skaudvilespecmok@gmail.com

 

Tauragės r.
Skaudvilės specialioji mokykla
-----------------------------------------
Adresas:
Liaudies a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113