Skaudvilės specialioji mokykla

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

Direktorius Rolandas Beišys

2017 m.

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)

 

Eil.Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(Kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1.

 

Mokyklos įvaizdžio stiprinimas.

Patrauklią mokyklą, kurios mokiniams yra sudarytos sąlygos ne tik ugdymui(si), bet ir saviraiškai, kurios mokytojai yra sukaupę darbo su SUP mokiniais patirties ir dalijasi ja su regiono kolegomis, norės lankyti vis daugiau mokinių.

2017-2018 m. m. mokykloje mokysis ne mažiau kaip 80 mokinių.

 

 

 

2.

 

Edukacinių erdvių kūrimas, ugdymo aplinkos pritaikymas neįgaliam vaikui.

Sukurtos naujos edukacinės erdvės ir pritaikytos ugdymo aplinkos paįvairins mokiniams ugdomąjį procesą, sudarys sąlygas įvairiapusiam laisvalaikiui.

Iki 2017-08-31 įsigyti 4 lauko treniruokliai. Sukurta laisvalaikiui skirta patogi poilsio zona mokiniams su karuselėmis bei smėlio dėže.

 

Iki 2017-08-31 atnaujintas mokyklos fasadas iš kiemo ir iš gatvės pusės.

Iki 2017-08-31 atnaujinta I ir II aukštų mokyklos koridorių bei laiptinės  sienų danga.

 

Iki 2017-08-31 relaksacijos kambariui įsigytas projektorius, sukuriantis apšvietimo efektus ir spalvas.

 

Iki 2017-12-31 bus įsigyta:

-15 šiaurietiško ėjimo lazdų;

-3 lauko žaidimų rinkiniai;

-5 kamuoliai, skirti judriesiems žaidimams.

3.

 

Mokinių psichinės, fizinės ir emocinės aplinkos puoselėjimas.

Įsteigti papildomi naktinių auklėtojų etatai, atnaujintos naktinių auklėtojų pareiginės instrukcijos ir parengtas konfliktų tarp mokinių sprendimo tvarkos aprašas

sudarys prielaidas vaikų psichiniam, fiziniam ir emociniam saugumui mokyklos bendrabutyje užtikrinti.

 

 

 

 

 

Nuo 2017-09-01 mokyklos bendrabutyje dirbs po 2 naktinius auklėtojus kiekviename aukšte.

 

Iki 2017-04-10 parengtas konfliktų sprendimo tvarkos aprašas.

Nuo 2017-04-10 vykdomas sistemingas ir nuoseklus apraše numatytų funkcijų įgyvendinimas.

 

2017 m. lapkričio mėn. atliktos mokinių ir mokinių tėvų apklausos, kurių metu 99 proc. bendrabutyje gyvenančių mokinių ir jų tėvų pritars, kad mokiniams bendrabutyje gyventi yra saugu.

4.

LR Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo nuostatų vykdymas

 

Personalo veiklą reglamentuojantys dokumentai atitiks įstatymo reikalavimus

Iki 2017-03-01 patvirtintas pareigybių sąrašas.

 

Iki 2017-04-28 patvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymai.

 

RIZIKA, KURIAI ESANT NUSTATYTOS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS GALI BŪTI NEĮVYKDYTOS

(pildoma kartu suderinus su darbuotoju)

Kokios aplinkybės gali turėti įtakos šioms užduotims neįvykdyti?

 

Lėšų ir žmogiškųjų išteklių trūkumas.

Laikinas nedarbingumas.

 

 

 

TAURAGĖS R. SKAUDVILĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

1. Aplinkos ir išteklių analizė

 

1.1.Išorės veiksniai

 

                    1.1.1. Politiniai veiksniai

 

                    Mokyklos veiklą įtakoja ir koordinuoja Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės įstatymai, nutarimai, poįstatyminiai aktai, 2013 m. gruodžio 23 d. Seimo patvirtinta Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija.

 

                      Mokyklos politika – bendruomenės narių saviugdos, iniciatyvumo skatinimas, bendradarbiavimas, veiklos koordinavimas, tarpusavio tolerancija – pagalba ir pagarba neįgaliam vaikui. Atvira kaitai, konsultuojanti apskrities bendrojo lavinimo mokyklų pedagogus, dirbančius su integruotais, negalią turinčiais mokiniais.

 

                      Mokyklos potencialas,- padalinių ir kiekvieno darbuotojo veikla nukreipta kokybiškam paslaugų teikimui mokiniui su proto negalia:

 

1.       Bendražmogiškų vertybinių nuostatų ugdymui;

 

2.       Ugdytinio socializacijai ir integracijai;

 

3.       Akademiniam ugdymui.

 

Mokykla bendrauja ir bendradarbiauja su Lietuvos mokslininkais, Šiaulių Universiteto Socialinės gerovės ir negalės fakultetu, bendrojo lavinimo mokyklomis, pedagogais, kitomis institucijomis. Mokytojai turi galimybę profesionaliai tobulėti, mokiniai dalyvauti kultūrinėse, projektinėse veiklose. Organizuojami bendri seminarai, parodos.

 

 

 

                  1.1.2. Ekonominiai veiksniai:

 

Mokyklos išlaidų sąmata neatitinka realaus poreikio, tai gerokai apsunkina ugdymo proceso

 

patrauklumą, kokybiškumą. Įsigijome vaizdinių ir techninių mokymo priemonių, skirtų papildyti sukurtą virtualią mokymo aplinką, plėtoti mokinių pažintinius procesus, žaidimų, kitų korekcinių lavinamųjų priemonių. Atlikti mokyklos bendrabučio fasado ir vidaus apdailos darbai. Edukacinių patalpų rezultatyviai korekcinei ir ugdomajai terapijai įsigytos būtinos vaizdinės, garsinės, motorikos stimuliavimo priemonės,  kompiuteriai. Įrengtas terapinis – relaksacinis kabinetas. Už Tauragės rajono savivaldybės lėšas ir darbuotojų skirtus 2 procentus GPM įsigytas devynių vietų mikroautobusas, skirtas mokinių pavėžėjimui bei mokyklos vykdomų funkcijų gerinimui.

 

Skaityti visą dokumentą.

                 

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.skaudvilespecmok@gmail.com

 

Tauragės r.
Skaudvilės specialioji mokykla
-----------------------------------------
Adresas:
Liaudies a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113