Skaudvilės specialioji mokykla

UGDYMO PLANAS

2016-2017 m. m.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2016–2017 mokslo metųpradinio ugdymo individualizuotos programos, pagrindinio ugdymo individualizuotos programos ir socialinių įgūdžių ugdymo programos ugdymo planai (toliau – Ugdymo planai) reglamentuoja pradinio, pagrindinio, socialinių įgūdžių ugdymo programų, (toliau – Ugdymo programos) ir su šiomis programomis susijusių neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

 

2. Bendrųjų ugdymo planų paskiris ir tikslas – apibrėžti ugdymo programų vykdymo bendruosius reikalavimus ir pateikti rekomendacijas mokyklai ugdymo turiniui formuoti ir ugdymo procesui organizuoti, kad kiekvienas besimokantysis pasiektų geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų.

3. Ugdymo planų uždaviniai:

3.1. pateikti gaires mokyklos ugdymo turiniui, planui ir mokymosi aplinkai kurti ir pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius;

 

3.2.  nurodyti minimalų pamokų skaičių, skirtą ugdymo programoms įgyvendinti.

Skaityti visą dokumentą.

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.skaudvilespecmok@gmail.com

 

Tauragės r.
Skaudvilės specialioji mokykla
-----------------------------------------
Adresas:
Liaudies a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113