Skaudvilės specialioji mokykla

SKAUDVILĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

DIDELIŲ IR LABAI DIDELIŲ

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ MOKINIŲ MOKYMOSI PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO  TVARKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo  tikslą, uždavinius, teikėjus ir gavėjus bei vertinimo vykdymą.

2. Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas  –  tai nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas ir apibendrinimas, analizavimas.

 

VERTINIMO TIKSLAS, UŽDAVINIAI

 Tikslas — padėti mokiniui mokytis; pateikti informaciją apie mokinio mokymosi  patirtį, pasiekimus ir pažangą, skatinti mokymosi motyvaciją.

     Uždaviniai:

·       padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 

·       padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus

·       suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokytojų.

·       siekti diferencijuoti ir individualizuoti užduotis ir darbą pamokoje;

skatinti kuo efektyviau ir lanksčiau pritaikyti ugdymo turinį, darbo metodus ir būdus, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus.

Skaityti visą dokumentą.

Bendras telefonas: (8-446) 58246

Direktorius: (8-446) 58246

Pavaduotoja: (8-446) 58554

Buhalterija: (8-446) 58554

E-pastas:

rolandas.skaudvilespecmok@gmail.com

 

Tauragės r.
Skaudvilės specialioji mokykla
-----------------------------------------
Adresas:
Liaudies a. 6, Skaudvilė,
LT-73424 Tauragės r.
Įstaigos kodas 190986889
A/S: 584010041600070113